Kdo nechce poznat svou minulost,
je odsouzen k tomu, aby si ji znovu prožil.

Sjednocení KSČ se sociální demokracií

neděle 13. duben 2008 21:27

Nabízím vám dnes milí čtenáři zase jeden dokument bez komentáře a vyzývám ke komentářům vás.

K sjednocení komunistické strany Československa a Čs. Sociální demokracie 

Dopis Klementa Gottwalda slavnostnímu shromáždění KSČ a Čs. Sociální demokracie ze dne 27. června 1948 

Soudruzi a soudružky! 

Zdravím z celého srdce dnešní slavnostní shromáždění Komunistické strany Československa a Československé sociální demokracie, na němž bude vyhlášeno sloučení obou stran a tak stvrzeno sjednocení dělnické třídy Československa.     

Nezapřu, že píši s dojetím tento dopis a jistě i všichni účastníci shromáždění prožívají podobné city. Vždyť jde o největší radostnou a slavnou událost nejen ve vývoji dělnické třídy po květnu 1945 a únoru 1948, nýbrž v celých dějinách československého dělnického hnutí. 27. červen 1948 je den . kdy definitivně končí roztříštění naší dělnické třídy a od kdy kráčí dělnická třída v čele všeho lidu, sjednocena v jedné straně. 

Důležité, soudruzi a soudružky, je uvědomit si obsah této jednoty. Není to jednota umělá nebo částečná, vzniklá na základě kompromisů, nýbrž hluboká zásadní, tvořená na podkladě nejlepších zkušeností dělnické třídy, vyjádřených v teorii vědeckého socialismu, v učení Marxe, Engelse, Lenina, Stalina. Toto učení, jež vzniklo a rostlo v boji proti maloměšťáckému socialismu, reformismu a jiným formám vlivu buržoazie na dělnickou třídu, obstálo vítězně v nejtěžších zkouškách – vedlo pracující lid v Rusku do Velké říjnové socialistické revoluce, určovalo výstavbu prvního socialistického státu, bylo inspirátorem vítězství ve světovém zápasu proti hitlerovskému režimu a je vedoucí ideologií i při budování nových lidově demokratických států. V jeho duchu plnila KSČ své poslání od svého vzniku až po dnešní dny, dbajíc přitom domácích tradic dělnického hnutí i národních dějin. Jestliže se dnes tedy sjednotíme na této základně, je to důkaz, že naše dělnická třída se pozvedla k nejvyšší úrovni svého uvědomění a není sporu, že můžeme být na tento fakt hrdi.     

Důležité dále je uvědomit si, že sjednocení dělnické třídy není jen věcí dělnictva, ale všeho našeho lidu, obou našich národů. Vývoj společnosti vyzvedl dělnickou třídu jako dědice všeho velkého a pokrokového, co vytvořilo lidstvo v minulosti, a učinil ji i tvůrcem nových hodnot, jaké lidská společnost ve své historii dosud neznala. Dělnická třída jediná má možnosti a schopnosti odstranit všechny formy vykořisťování člověka člověkem, uskutečnit ideály spravedlnosti svobody a demokracie, vytvořit nového, ušlechtilejšího člověka, novou ušlechtilejší morálku. Dělnická třída jediná má možnost vést národ k novému, nebývalému rozkvětu a uchovat i rozmnožit jeho národní kulturu. Je proto samozřejmé, že kolem dělnické třídy a pod praporem jejích idejí se seskupují ostatní vrstvy pracujícího lidu měst i venkova, že strana dělnické třídy a její politika se stávají stranou a politikou všech zdravých, všech poctivých, všech tvořivých sil národa. I tento proces došel po mnoha těžkých bojích a krutých zkušenostech svého výrazu v dnešním vůdčím postavení komunistické strany v našem státě, a dnešním sjednocením našich stran se tato skutečnost ještě více utvrzuje.     

Proto, za třetí, si musíme uvědomit veliké závazky, které dnes připadají jednotné straně naší dělnické třídy, Komunistické strany Československa. Ona, především ona je dnes před historií odpovědna za další osudy lidu, národa a státu. Tudíž abychom v této odpovědnosti obstáli, je potřebí aby naše strana šla dále pevně a neúchylně cestou politiky opravdu dělnické, opravdu lidové, opravdu národní. Je potřebí, aby naše strana byla pevným jednolitým a ukázněným celkem, který má důvěru všeho lidu a živé spojení s ním. Při tomto nutno stále dbát toho, že jak stranickou jednotu a kázeň, tak autoritu strany v národě lze budovat jedině na principech demokracie. Jedině na základě důsledné demokracie ve vnitrostranickém životě, na základě všestranné kritiky a sebekritiky uchováme stranu jako pevný, akceschopný, ukázněný celek. Základem autority strany v masách je pak to, že komunisté nejen vysvětlují a agitují, ale také jsou první příkladem v práci a obětech pro blaho lidu a republiky. Jakékoliv administrování uvnitř strany a vůči nestranickým masám nebo snad dokonce diktování znamenaly by záhubu strany i její autority v masách. Tyto principy mějme na paměti zvláště dnes při slučování našich organizací a při změnách, které to vyvolá v životě strany.   

Tolik jsem vám, drazí soudruzi a soudružky, chtěl připomenout v dnešní slavný den, na prahu nové etapy dělnického hnutí. Dovolte mi nakonec vyslovit svou neochvějnou víru v sílu a schopnost naší strany jako vůdkyně všeho československého pracujícího lidu, svoji neochvějnou víru v šťastnou socialistickou budoucnost naší země, jak o ní snili již zakladatelé našeho dělnického hnutí.     

Tisknu vám všem ruce, všem drazí soudruzi komunisté a soudružky komunistky! 

Kl. Gottwald 1946 - 1948 II,Svoboda 1949, str. 210 - 213

Daniel Růžička

Daniel Růžička

Daniel Růžička

Budu psát své připomínky k poválečné historii naší země a k vyrovnávání se s tímto totalitním obdobím.

Kromě toho (nebo možná právě proto), že pracuji v České televizi, se věnuji historii televizního vysílání u nás, zvláště vztahu televize-totalitní moc. K tomu tématu publikuji v novinách a odborných časopisech. Jsem jedním ze zakládajících členů Občanského sdružení Totalita.cz, které na stránkách www.totalita.cz mapuje historii naší země v letech 1948-1989. Jsem autorem knihy o politickém zakulisí vzniku seriálu o majoru Zemanovi.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora